МЦНТТУМ м.Івано-Франківськ

К О Л Е К Т И В Н И Й Д О Г О В І Р між адміністрацією та профспілковим комітетом МІСЬКОГО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

(Ознайомлення та обговорення) 

 

 

К О Л Е К Т И В Н И Й   Д О Г О В І Р

між  адміністрацією та профспілковим комітетом

МІСЬКОГО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

м. Івано-Франківська

 на 2018– 2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалений на загальних зборах трудового колективу МЦНТТУМ

«___»_________2018р., пр. №______

 

 

 

 

 

 

 

        м. Івано-Франківськ

2018 р.

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Колективний договір на 2018 – 2022роки (надалі – Договір) між адміністрацією та профспілковим комітетом  Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Івано-Франківська (далі – ПК ППО) укладено відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, Галузевої угоди між  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Угоди між Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації та комітетом Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, Колективного договору  між Департаментом освіти та науки  Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України, законів про освіту, інших законодавчих  актів України.

1.1.1. Сторонами колективного договору є:

- адміністрація закладу в особі керівника, який представляє інтереси роботодавця і має відповідні повноваження;

- ПК ППО, який відповідно до ст. 246 КЗпП України представляє інтереси найманих працівників у сфері праці, соціально-економічних питань, побуту, дозвілля в особі голови ППО.

1.2.На підставі Договору, який є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється  регулювання трудових відносин та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та роботодавців (уповноважених ними органів), що і є  предметом цього Договору.

1.3.У процесі колективних переговорів Сторони  домовилися про наступне:

          1.3.1.Визнавати повноваження одна одної і дотримуватися принципів соціального партнерства при вирішенні питань, які регулюються цим Договором: паритетності представництва, рівноправності сторін, недопустимості ущемлення їх інтересів, пріоритетності примирних методів при розв’язанні конфліктних ситуацій, взаємної відповідальності за виконання досягнутих домовленостей.

         1.3.2.Положення Договору  діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників навчального закладу.

         1.3.3. Договір може бути змінений  тільки за взаємною домовленістю Сторін після проведення переговорів. Зміни і доповнення вносяться за згодою Сторін, є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, обласної угод, Колективного договору  між Департаментом освіти та науки  Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України  вносяться без  проведення переговорів, інші зміни та доповнення – тільки після переговорів сторін у такому порядку:

- одна із Сторін  повідомляє іншу Сторону  і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення змін до Договору;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію  і розпочинають переговори;

-   після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.3.4. Переговори щодо укладання нового колективного Договору на наступний термін розпочинаються не пізніше, ніж за один місяць до закінчення терміну  цього Договору.

         1.3.5. Після підписання сторони зобов’язуються спільно подати колективний договір для повідомної реєстрації, у двотижневий термін з дня реєстрації зміст Договору доводить до відома всього трудового колективу.

 

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

2.1. Договір укладений на 2018-2022 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нового або перегляду цього Договору.

 2.2.Жодна із сторін, що уклали цей Договір, не може впродовж встановленого терміну його дії  в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

         2.3.Сторони домовились  під час дії Договору проводити моніторинг дії законодавства України з визначених Договором питань, сприяти  реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, ініціювати їх захист.

         2.4.Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників закладу про стан виконання норм, положень і зобов’язань. Періодичність оприлюднення відповідної інформації – не рідше одного разу на півріччя.

2.5.          Сторони домовилися, що при зміні власника навчального закладу чинність колективних договорів зберігається до укладення нових.(пункт 2.5 Галузевої Угоди).

 

 

 

 

3. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

3.1. Адміністрація  зобов’язується:

 

3.1.1.Забезпечувати ефективну діяльність  МЦНТТУМ,  виходячи з фактичних обсягів фінансування, сприяти розвитку і зміцненню матеріально-технічної бази, раціональному  використанню коштів, дотриманню нормативних вимог  до фінансування господарських витрат, створенню оптимальних умов для забезпечення навчально-виховного процесу.

3.1.2.Домагатися фінансування закладу в обсягах, передбачених чинним законодавством.

3.1.3.У межах повноважень вживати заходів щодо безумовного виконання норм законів у галузі освіти , що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників при формуванні і прийнятті міського бюджету.

3.1.4.Вживати заходів щодо недопущення приватизації, перепрофілювання або використання  не за призначенням об’єктів закладу.

3.1.5.Вживати заходів для безумовного забезпечення права навчального закладу самостійно розпоряджатися доходами, згідно з чинним законодавством.

3.1.6.Під час розроблення проектів нормативних актів, що зачіпають права та законні інтереси працівників закладу, забезпечувати їх попередній розгляд і узгодження з профспілковим комітетом.

 

3.2 Профспілковий комітет зобов’язується:

 

          3.2.1.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в навчальному закладі.

         3.2.2.Утримуватись від організацій страйків з питань, включених до Договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

           

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАЙНЯТОСТІ

 

 4.1. Адміністрація  зобов’язується:

 

4.1.1. Не допускати необґрунтованого скорочення груп, робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності працівників, проводити його після закінчення навчального року у встановленому законом порядку.

         4.1.2.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, перепрофілювання закладу, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з профспілковим комітетом, приймати не пізніше ніж за два місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

  У разi, якщо роботодавець планує звiльнення працiвникiв з причин економiчного, технологiчного, структурного чи аналогiчного характеру або у зв’язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю, змiною форми власностi пiдприємства, установи, органiзацiї, вiн повинен завчасно, не пiзнiше як за три мiсяцi до намiчуваних звiльнень надати первинним профспiлковим органiзацiям iнформацiю щодо цих заходiв, включаючи iнформацiю про причини наступних звiльнень, кiлькiсть i категорiї працiвникiв, яких це може стосуватися, про термiни проведення звiльнень, а також провести консультацiї з профспiлками про заходи щодо запобiгання звiльненням чи зведенню їх кiлькостi до мiнiмуму або пом’якшення несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень.

                   4.1.3.З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

              - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне педагогічне навантаження, більш високу кваліфікацію і продуктивність праці;

              -  залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників навчального закладу, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних  працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.  

 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

 

4.2.1.Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнених працівників.

4.2.2.Забезпечувати контроль за здійсненням вивільнення працівників згідно з чинним законодавством та надавати цим працівникам необхідну юридичну допомогу. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України.     

         4.2.3.Сприяти залишенню на профспілковому обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування.

 

5. РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ, ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. РЕЖИМ  ПРАЦІ  ТА  ВІДПОЧИНКУ

5.1. Адміністрація зобов’язується:

 

5.1.1.Забезпечувати дотримання  чинного законодавства щодо гарантованих норм робочого часу для всіх категорій працівників, виходячи з 40-годинної тривалості робочого часу на тиждень, крім тих категорій працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена скорочена тривалість робочого часу.

5.1.2 На прохання вагiтної жiнки, жiнки, яка має дитину вiком до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда, в тому числi таку, що знаходиться пiд її опiкуванням, або здiйснює догляд за хворим членом сiм'ї вiдповiдно до медичного висновку, роботодавець або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата працi в цих випадках проводиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу або залежно вiд виробiтку.

5.1.3.Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам навчального закладу, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу відповідно до чинного законодавства.

5.1.4.До початку роботи новоприйнятих працівників за трудовим договором роз’яснювати під розписку їх права, обов’язки, інформувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства,  даного колективного Договору.

5.1.5.Контрактну форму трудового договору застосовувати лише у випадках, передбачених законами України, спрямувавши її на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Забезпечувати додаткові порівняно з чинним законодавством пільги, гарантії і компенсації для працівників, з якими укладено контракт.

5.1.6.Забезпечити дотримання чинного законодавства  щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладу, які направляються для підвищення кваліфікації.

5.1.7.Вирішувати з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом закладу питання запровадження, перегляду та змін норм праці; оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, проведення надурочних робіт, роботи у вихідні дні тощо.

5.1.8.Забезпечувати своєчасне ( не рідше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи, гарантуючи їм при цьому пільги, компенсації, передбачені чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, оплати добових).

5.1.9.Включати  представників виборних профспілкових комітетів до складу тарифікаційної та атестаційної комісій.

  5.1.10.Затверджувати посадові обов’язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

5.1.11.При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників. Забезпечувати безперервну послідовність проведення  навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями ( так званих «вікон»). (пункт 5.3.2. Галузевої Угоди).

5.1.12. З метою раціонального використання робочого часу та часу відпочинку на канікулярний період складати новий графік роботи для педагогічних працівників з урахуванням тижневого навантаження встановленого на початок навчального року. 

5.1.13.Забезпечувати контроль за:

- застосуванням в навчальному закладі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку,  передбачених чинним законодавством;

- надання працівникам  закладу всіх видів відпусток відповідно до Закону України “Про відпустки” та інших нормативно-правових актів з урахуванням умов колективного Договору .

5.1.14.Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування.

5.1.15.Сприяти наданню працівникам школи додаткових оплачуваних відпусток, що не передбачені чинним законодавством   з оплатою в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових коштів в кількості 3-х днів у випадках:

         - особистого шлюбу;

         - смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки ), братів, сестер(рідних)

5.1.16.Сприяти наданню педагогічним працівникам невикористаної частини щорічної основної відпустки, за умови її поділу, в окремих випадках, викликаних поважними причинами (сімейні обставини, реабілітація після лікування і ін.) в інший, крім літнього, канікулярний період.

5.1.17.Забезпечувати за бажанням працівників у разі їх звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору безумовну реалізацію права на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

5.1.18. Надавати згідно з чинним законодавством та умовами колективного Договору щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем конкретної тривалості залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах згідно з додатком  № 3 до цього Договору.

      5.1.19. Надавати додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами  
 праці згідно атестації робочих місць за умовами праці і часу зайнятості в цих умовах 
відповідно до наказу ………….(додаток №2).

5.1.20. У разі залучення педагогічних працівників до перевірки завдань предметних олімпіад або проведення екскурій у вихідний день відповідно до наказу надавати компенсацію іншим  днем для вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному  розмiрi.

5.1.21. Застосовувати при оптимізації навчальних закладів та установ освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах. (пункт 4.2.8. Галузевої Угоди).

5.1.22. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку. (пункт 4.2.9. Галузевої Угоди).

5.1.23. Не допускати звільнення працівників навчальних закладів при зміні власника. (пункт 4.2. 10. Галузевої Угоди).

5.1.24. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності. (пункт 5.3.6. Галузевої Угоди).

5.1.25. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов'язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк. (пункт 5.3.9. Галузевої Угоди).

5.1.26.Погоджувати з профкомами:

- запровадження змін, перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву;

- внесення змін та доповнень до статутів навчальних закладів з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та осіб, які навчаються. (пункт 5.3.19. Галузевої Угоди).

 

                  5.2. Сторони Договору спільно домовились:

5.2.1.Періоди, впродовж  яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників.

 У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. ( пункт 5.2.1. Галузевої Угоди)

5.2.2.Залучення учителів , які проводять індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул. ( пункт 5.2.2. Галузевої Угоди)

5.2.3.Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчому таборі з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період на базі навчального закладу, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору. (пункт 5.2.3. Галузевої Угоди)

5.2.4.Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчому таборі, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників. (пункт 5.2.4. Галузевої Угоди)

 

 

5.3. Профспілковий комітет зобов’язується:

5.3.1.Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників МЦНТТУМ у відносинах з роботодавцями, в органах державної влади, місцевого самоврядування і в судових органах.

 5.3.2.Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі законодавства про режим праці і відпочинку та своєчасним введенням в дію нормативних документів з цих питань.

5.3.3.Надавати практичну допомогу трудовому колективу у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного Договору.

5.3.4.Всебічно використовувати свої права та можливості щодо усунення причин та обставин, що спричинюють колективні трудові спори, з питань, що стосуються режиму праці і відпочинку.

 

6. НОРМУВАННЯ  І  ОПЛАТА  ПРАЦІ.

6.1. Адміністрація зобов’язується:

6.1.1.Забезпечити ефективний контроль за дотриманням в навчальному закладі законодавства про оплату праці.

6.1.2.Здійснювати виплату поточної заробітної плати працівникам закладу не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

6.1.3. Виплачувати заробітну плату працівникам навчального закладу міста у такі  терміни:

- за першу половину місяця – 16 числа поточного місяця;

- за другу половину місяця – 1 числа наступного місяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

6.1.4.Вживати заходів для своєчасної виплати заробітної плати за період відпусток та сприяти усуненню причин затримки їх виплати.

6.1.5.Сприяти своєчасному здійсненню нарахування і виплати в повному обсязі заробітної плати при встановленні нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок).

6.1.6. Забезпечити:

- оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу);

- оплату праці  керівників гуртків та інших педагогічних працівників навчальних закладів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. (пункт 8.3.3. Галузевої Угоди).

- за час виконання державних або громадських обов’язків збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. (ст. 119 КЗпП)

- за час направлення на навчання для підвищення кваліфікації – в розмірі середньомісячного заробітку;

- за час обстеження в медичних закладах під час проходження обов’язкових медичних  оглядів – в розмірі середньомісячного заробітку, зберігаючи за працівником місце роботи (ст.17 Закону України «Про охорону праці»).

6.1.7. Здійснювати доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у таких розмірах:

- за роботу у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіком роботи  працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

- за роботу у важких, шкідливих, і особливо важких, і особливо шкідливих умовах праці – відповідно до результатів атестації робочих місць згідно з додатком №1;

-  за складність, напруженість та високу якість роботи –  до 50 відсотків посадового окладу;

-переможцям та лауреатам обласних, Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності педагогічних – 40, 30, 20 відсотків ставки заробітної плати впродовж навчального року;

- головам міських методичних об’єднань – 10 відсотків ставки заробітної плати;

- керівникам міських творчих груп і керівникам школи молодого вчителя – 5 відсотків ставки заробітної плати;

- керівнику навчального закладу - в розмірі 50 відсотків посадового окладу, незалежно від форм укладання трудового договору. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовуються або зменшуються (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

6.1.8.Здійснювати доплати до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) одному працівнику за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. ( пункт 6.3.6. Галузевої Угоди)

6.1.9. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників у повному розмірі за їхньою кваліфікацією.

 ( пункт 6.3.18. Галузевої Угоди)

6.1.10.Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2000 р. № 898 та положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди, затвердженого адміністрацією навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом школи.

6.1.11.Передбачати в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам навчального закладу, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства. Виплату проводити згідно із положенням про преміювання працівників за погодженням з профспілковим комітетом навчального закладу.

6.1.12.Преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам школи, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства педагогічних працівників здійснювати  в межах коштів на оплату праці за погодженням з профспілковим комітетом  навчального закладу.

6.1.13.При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму, що належить до виплати.

 6.1.15. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників. ( пункт 6.3.5. Галузевої Угоди)

6.1.17. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення роботодавцем або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

6.1.18. У випадку зміни розмірів посадових окладів і доплат забезпечувати розрахунки усіх виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати, виходячи із посадових окладів (ставок) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок.

6.1.19. Розподіл педагогічного навантаження здійснювати за погодженням з виборним профспілковим комітетом відповідно до Рекомендацій по розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації   керівників гуртків (додаток № 4).

Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік  проводити вкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно.

Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними розмірами. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

6.1.20. Не допускати в односторонньому порядку зменшення тижневого навантаження, зміну режиму роботи, скасування пільг і гарантій  вагітним жінкам, які мають дітей віком до 3-х років, одиноким матерям при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

6.1.22. Роботу в понадурочний час, у святкові і неробочі дні, а також у вихідні дні працівників здійснювати у виняткових випадках за погодженням з профспілковим комітетом тільки за наявності відповідних наказів по Департаменту освіти та науки та установі, в яких обумовити час виконання роботи, кількість працівників та компенсацію за роботу у ці дні.

6.1.24. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами. (пункт 6.3.6. Галузевої Угоди).

6.1.25. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі. (пункт 6.3.20. Галузевої Угоди).

6.1.26. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту»: - виплачувати винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи. (пункт 8.3.1. Галузевої Угоди).

6.1.27. Виплачувати при припиненні трудового договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі чотиримісячного середнього заробітку. (пункт 6.3.24. Галузевої Угоди).

6.1.28. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через

невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод. (пункт 6.3.10. Галузевої Угоди).

 

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1.Здійснювати контроль за дотриманням в навчальному закладі законодавства про оплату праці.

6.2.2.Сприяти у наданні працівникам навчального закладу безкоштовної консультативної допомоги з питань оплати праці.

6.2.3.Вживати заходів для передбачення необхідних видатків у бюджеті на відповідні роки для забезпечення:

- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічним працівникам, спеціалістам, обслуговуючому персоналу, які працюють в системі освіти, та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст.57 Закону України «Про освіту»;

- встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати.

6.2.4..Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, осіб, винних у невиконанні законодавства про оплату праці і умов колективного Договору.

6.2.5.Представляти інтереси працівників за їх бажанням у судах при розгляді питань, що стосуються оплати праці.

6.2.6.Домагатися своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладу, використовуючи при цьому передбачені законодавством форми і засоби впливу на органи виконавчої державної влади різних рівнів.

6.2.7.Забезпечити контроль за виконанням умов колективного Договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.

6.2.8.Здійснювати контроль за здійсненням перерахунків посадових окладів, ставок заробітної плати працівникам навчального закладу при встановленні нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок).

 

7.ОХОРОНА  ПРАЦІ  ТА  ЗДОРОВ’Я

 

7.1. Адміністрація зобов’язується::

7.1.1.Домогтися повного виконання в навчальному закладі вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України „Про охорону праці”, наказу Міністерства освіти і науки України   № 563 від 01.08. 2001 р., відшкодування шкоди, заподіяної  працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

7.1.2.Здійснювати контроль за наданням, згідно з чинним законодавством, пільг і компенсацій працівникам, які працюють на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також потерпілим від нещасних випадків на виробництві.

7.1.3.Забезпечити виконання Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному, побутовому і дитячому травматизму невиробничого характеру.

7.1.4.Забезпечити спільно з Департаментом освіти та науки обов’язкові  медичні та за потребою психіатричні огляди працівників школи.

7.1.5.Стимулювати працівників, які забезпечують виконання вимог законодавства щодо охорони праці та техніки безпеки, не порушують правила особистої і колективної безпеки, беруть участь у здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці.

          7.1.6.Щорічно виносити на обговорення виробничих нарад питання умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та профзахворюваності і вживати відповідних заходів щодо поліпшення становища.                  

         7.1.7.Домагатися  поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і виділяти на цю мету із бюджету кошти не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

          7.1.8.Брати активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу охорони праці в установах і закладах освіти відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

7.1.9. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів. (пункт 8.3.9.  Галузевої Угоди).

 

7.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

7.2.1.Забезпечувати участь профспілкового комітету:

-      у розгляді трудових конфліктів, зокрема з приводу наявності чи відсутності виробничої ситуації, небезпечної для життя і здоров’я працівника;

-      у роботі комісії по перевірці знань посадовими особами нормативних актів з охорони праці.

7.2.2.Виносити на розгляд засідання профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці.

7.2.3.Брати участь у роботі семінарів і нарад з питань охорони праці.

7.2.4.Надавати практичну допомогу членам профспілки у здійсненні громадського контролю за дотриманням адміністрацією закладу законодавства та інших нормативних актів з охорони праці, виконанням умов колективного Договору з цих питань.

7.2.5.Порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу про притягнення до відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих актів з охорони праці, невиконанні колдоговірних зобов’язань тощо.

7.2.6.Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

7.2.7.Домагатися своєчасного і повного відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги згідно із Законом України “Про охорону праці”.

7.2.8.Забезпечити щорічний аналіз даних щодо втрат з тимчасової непрацездатності в школі, розробити заходи щодо зміцнення здоров’я працівників та сприяти їх реалізації.

7.2.9. Постійно здійснювати контроль за правильним обчисленням середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

7.2.10.Звертатись до комісії з соціального страхування Департаменту освіти та науки з пропозиціями про виділення путівок на санаторно-курортне лікування працівників школи.

 

8. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

 

8.1. Адміністрація зобов’язується::

8.1.1.Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, та іншим працівникам навчального закладу гарантій, передбачених чинним законодавством.

8.1.2.Домагатися при затвердженні бюджетів виділення коштів  з фонду соціально-економічного розвитку міста для надання фінансово-кредитної підтримки для забезпечення житлом педагогічних працівників.

8.1.3.Виплачувати працівникам при виході на пенсію (за вислугу років чи за віком) одноразової допомоги в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці, затвердженого для установи.

8.1.4.Не допускати надання працівникам відпусток  без збереження заробітної плати з метою економії коштів.

8.1.5.Вживати заходів по недопущенню протиправної передачі приміщень і прилеглих до них територій закладів освіти організаціям, які не підпорядковані Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради .

8.1.6.Сприяти організації літнього оздоровлення дітей та санаторно-курортного лікування працівників школи та їх дітей.

8.1.7.Домагатися своєчасної і повної виплати  з коштів соціального страхування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших соціальних виплат згідно з чинним законодавством.

 

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1.Сприяти адміністрації закладу в реалізації цього колективного Договору, удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

8.2.2.Надавати допомогу в організації санаторно-курортного лікування працівників закладу, їх сімей та організації літнього оздоровлення їх дітей.

8.2.3.Проводити регулярний моніторинг з питань, що стосуються контролю за дотриманням в установі чинного трудового законодавства.

8.2.4.Надавати консультативну і юридичну допомоги членам профспілки. При необхідності відстоювати їх права в державних органах влади.

8.2.5.Сприяти залученню працівників навчального закладу до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах,  фестивалях художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

8.2.6. Сприяти роботі ради ветеранів війни та педагогічної праці. Організовувати урочистості та вітання з нагоди всенародних свят, надання матеріальної допомоги.

8.2.7.Домагатися від місцевих органів влади:

        - виділення коштів для надання фінансової підтримки педагогічним працівникам для будівництва, придбання житла, проведення капітального ремонту (реконструкції) або погашення відсотків за банківськими кредитами, отриманими для придбання житла;

        - відведення земельних ділянок під городи та індивідуальне житлове будівництво.

         

9. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА

З метою подальшого розвитку соціального партнерства сторони Договору домовились про наступне:

 9.1.Основою узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва, сприяння укладенню колективного Договору, попередження і вирішення трудових спорів і конфліктів.

9.2.Погоджувати з виборними профспілковим органом всі питання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників МЦНТТУМ, зокрема, запровадження,  перегляд та зміни норм праці, тарифікації працівників, оплати праці, форм і систем оплати праці, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, питання робочого часу і часу відпочинку, графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дозволу на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

9.3.Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю, законодавчих та інших актів з питань соціально-економічного захисту працівників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. СПРИЯННЯ РОБОТІ  ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШКОЛИ

З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

10.1. Адміністрація зобов’язується:

10.1.1.Сприяти профспілковій організації МЦНТТУМ в її діяльності.

10.1.2.Забезпечувати в навчальному закладі права і гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки України та профспілкового комітету школи, передбачені чинним законодавством.

10.1.3.Забезпечувати вільний доступ до матеріалів та документів навчального закладу для здійснення профспілковим  комітетом  контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням умов колективного Договору.

10.1.4. Забезпечити законодавчо закріплені положення щодо прав працівників на об’єднання їх в профспілки, повноважень виборного профспілкового органу, створення умов та гарантій його діяльності відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ” та  глави ХVІ КЗпП України.

10.1.5.Надавати безкоштовно у користування профспілковому комітету приміщення з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, зв’язком ( в т.ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією з керівними органами Профспілки  працівників освіти і науки України.

10.1.6.Членам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання не менше трьох годин на тиждень.

Педагогічному працівнику, який є головою профспілкової організації і виконує таку ж роботу у свій вільний від роботи час надавати три календарні дні додаткової оплачуваної відпустки в канікулярний період.(за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації за рахунок коштів підприємства працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.(пункт 8, Статті 41, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»)).

10.1.7.Надавати допомогу трудовому колективу у проведенні колдоговірної кампанії.

10.1.8 На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої зарплати за рахунок роботодавця (частина 7 статті 41 Закону про профспілки).

10.1.9. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. (пункт 8.3.11.  Галузевої Угоди).

 

10.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

 10.2.1.Своєчасно доводити до відома працівників закладу зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів членів профспілки.

 10.2.2.Спрямовувати роботу профспілкової організації на здійснення контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу тижневого навантаження, дотриманням в закладі трудового законодавства.

10.2.3.Організувати надання допомоги  членам трудового колективу у проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення:

- відповідності законодавству норм колективного Договору, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток;

- відповідальності сторін за невиконання умов колективного Договору;

- забезпечувати вирішення через колективний договір питань, не врегульованих чинним законодавством.

10.2.4.Сприяти поширенню практики представлення профспілковим комітетом інтересів членів профспілки при розгляді їх трудових спорів в комісіях по трудових спорах, судах.

10.2.5.Інформувати  міський, обласний комітети Профспілки, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України про факти порушення гарантій та прав членів профспілки з метою вжиття відповідних заходів.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРУ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

11.1.Контроль за ходом виконання  Договору здійснюється двічі на рік спільно створеними комісіями з укладання  колективного Договору від адміністрації та трудового колективу школи. Інформація про хід виконання Договору доводиться до працівників МЦНТТУМ на загальних зборах трудового колективу .

 11.2. Сторони, які уклали Договір, забезпечують контроль за його виконанням. У разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

11.3.  У разi реорганiзацiї пiдприємства, установи, органiзацiї колективний договiр зберiгає чиннiсть протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторiн.

11.4 У разi лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї колективний договiр дiє протягом усього строку проведення лiквiдацiї.

11.5.Посадові та інші особи, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушення, невиконання умов даного Договору, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Колективний договір підписаний у трьох примірниках.

 Директор Івано-Франківського                       Голова профспілкового                                                                                    МЦНТТУМ                                                      комітету МЦНТТУМ     

 

               _____________                                                                         _____________

«____»__________ 2018р.                                                          «____»__________ 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

 та комітетом профспілки МЦНТТУМ   

 

 

 

 

 

ШКАЛА  ДОПЛАТ

до тарифних ставок і посадових окладів за несприятливі умови праці згідно з додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти та наказу по  ………від ………2014р. № …..

 

п/п

Посада

Назва робіт

Доплата

 у

відсотках

1

2

3

4

1.

Секретар друкарка

 

4%

 

2.

 

Прибиральник

службових приміщень

За використання дезінфікуючих засобів

10%

3.

Робітник з

комплексного

обслуговування і

ремонту будинків

 

 

4%

 

 

  Директор Івано-Франківського                         Голова профспілкового                   

           МЦНТТУМ                                                 комітету МЦНТТУМ  

               _____________                                                                         _____________

«____»__________ 2018р.                                                          «____»__________ 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток № 2

    до колективного договору між адміністрацією МЦНТТУМ   

                                                 та профспілковим комітетом                                                    

                                                   на 2017-2021 роки

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД

 

працівників, яким надається додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами   праці відповідно до атестації робочих місць згідно із наказом по  ………від ………2014р. № …..

 

 

 

№№

п/п

 

Назва посад

Кількість календарних днів

1.

Секретар–друкарка (при умові роботи на ЕОМ не менше 50% робочого дня)

4 календарні дні

2.

Прибиральниця службових приміщень

4 календарні дні

 

 

 

 

  Директор Івано-Франківського                         Голова профспілкового                   

           МЦНТТУМ                                                        комітету МЦНТТУМ  

             _____________                                                                                 _____________

«____»__________ 2018р.                                                          «____»__________ 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Додаток № 3

    до колективного договору

між адміністрацією МЦНТТУМ 

та профспілковим комітетом                                                   

                                                   на 2018-2022 роки

 

 

ПЕРЕЛІК

 

 

посад працівників освіти з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка

 

№№ п/п 

Назва посад 

Кількість календарних днів 

   1.

Директор позашкільного навчального закладу

до 7 днів*

2.

Заступник директора позашкільного навчального закладу

 до 7 днів

3.

  Методист позашкільного навчального закладу

до 7 днів*

4.

Зав. господарством

до 7 днів*

5.

Практичний психолог                                                         

      до 7 днів*

6.

Секретар-друкарка

до 7 днів

 

Додаткову відпустку за ненормований робочий день надавати пропорційно часу, відпрацьованому на роботі (посаді), що надає право на цю відпустку. Якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватися і, відповідно, такі працівники мають право на щорічні додаткові відпустки за ненормований робочий день.

 

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

 

  Директор Івано-Франківського                         Голова профспілкового                   

           МЦНТТУМ                                                 комітету МЦНТТУМ  

                          _____________                                                                     _____________

«____»__________ 2018р.                                                «____»__________ 2018р.  

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток №4                                           

    до колективного договору між адміністрацією МЦНТТУМ   

                                                 та профспілковим комітетом                                                    

                                                   на 2018-2022 роки

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

по  розподілу педагогічного навантаження на новий навчальний рік, тарифікації  керівників гуртків

 

 

Педагогічне навантаження вчителів, вихователів і керівників гуртків навчальних закладів усіх типів і найменувань є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Розподіл педагогічного навантаження (навчання, викладання і виховання) проводиться у повній відповідності до кількості педагогічних працівників  гуртків на основі навчального плану закладу. При цьому уповноважений власником представник-роботодавець зобов’язаний дотримуватись такого порядку розподілу навчального навантаження:

1. У січні-лютому, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та «Професійно-технічну освіту», керівник навчального закладу визначає мережу гуртків, погоджує її з радою і профкомом закладу та органами місцевого самоврядування, потім подає пропозиції з цих питань Департаменту освіти та науки.

2. У березні керівник навчального закладу готує проект навчального плану з повним використанням інваріативної  і варіативної частин відповідних навчальних програм і подає його (план) на розгляд і узгодження з педагогічною радою та органами громадського самоврядування (радою) навчального закладу.

3. Після узгодження проекту робочого плану з органами громадського самоврядування у навчальному закладі, проект плану подається на затвердження Департаменту освіти та науки.

4. У першій половині квітня керівник навчального закладу доручає тарифікаційній комісії розподілити педагогічне навантаження з дотриманням принципу наступності та вимог відповідних статей законодавства про освіту.

5. Згідно з положенням статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статей 21, 32 КЗпП України та пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, з метою запобігання істотних змін і погіршення умов оплати праці (стаття 7 «Закону України «Про колективні договори і угоди» і стаття 9 КЗпП України) проект розподілу педагогічного навантаження погоджується на пленарному засіданні профкому навчального закладу.

6. Погоджений з профкомом розподіл педагогічного навантаження оголошується на педагогічній раді і доводиться до відома всіх вчителів, вихователів та керівників гуртків під особисту розписку до 31 травня.

7. У серпні тарифікаційна комісія, яку очолює керівник навчального закладу і до складу якої входять представники роботодавця, бухгалтерії і профкому, визначає розмір заробітної плати кожного вчителя, вихователя  і керівника гуртка в залежності від педагогічного навантаження, стажу роботи і результатів останньої атестації, складає тарифікаційний список.

 

8. Результати тарифікації педагогічних працівників погоджуються з профкомом і повідомляються вчителям, вихователям і керівникам гуртків під особисту розписку до початку навчального року.

 

 

 

 Директор Івано-Франківського                         Голова профспілкового                   

           МЦНТТУМ                                                       комітету МЦНТТУМ  

              _____________                                                                         _____________

 «____»__________ 2018р.                                                          «____»__________ 2018р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            ПОЛОЖЕННЯ

про надання педагогічним працівникам МЦНТТУМ

щорічної грошової винагороди за сумлінну

працю, зразкове, виконання службових обов'язків

І. Вступ.

Це Положення вводиться на підставі абзацу дев'ятого частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 898, від 31 січня 2001 р. № 78, від 19 серпня 2002 р. № 2002 р. № 1222 з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх педагогічних працівників і діє протягом чинності зазначених вище законодавчих та нормативно-правових актів. У разі прийняття Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти і науки України, місцевими органами державної влади рішень про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання педагогічних працівників до нього можуть вноситися за погодженням з Профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотриманням цього Положення несе керівник закладу (установи). Контроль здійснює профспілковий комітет.

 

П. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди

1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про надання щорічної грошової винагороди є:

          - добросовісне ставлення до своїх функціональних обов'язків;

- дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

-  відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.

2. Педагогічні працівники отримують винагороду за такі показники в роботі:

- за високу результативність у навчанні і вихованні молоді; активну роботу з
обдарованими дітьми; підготовку призерів районних (міських), обласних і державних предметних олімпіад, творчих і наукових конкурсів;

-  за використання ефективних форм і методів навчання та виховання,
педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;

- за створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів;

- за проведення ефективної позакласної роботи з учнями, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;

- за організацію спільної роботи, щодо покращення навчання і виховання учнів педагогічної і батьківської громадськості,

- за налагодження тісної співпраці з дитячими громадськими організаціями, спортивними клубами центрами художньої і технічної творчості;

- за активну громадську роботу, і т. д.

 

 

 

III. Порядок виплати винагороди.

Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи установи на оплату праці.

Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням таких доплат:

-  за звання вчитель-методист, військовий керівник-методист;

-  за науковий ступінь;

- за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний", "заслужений";

- за звання "старший учитель", "старший викладач", "вихователь-методист", "старший піонервожатий-методист", "старший військовий керівник";

-  за роботу в ліцеї, гімназії, ліцеї-інтернаті, гімназії-інтернаті;

-  за роботу у закладах для дітей-сиріт та дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;

-  за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", "майстер спорту".

Грошова винагорода відповідно до цього Положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу керівника навчального закладу чи установи  з  обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки і діяльності установи. Нарахування і виплата винагороди проводиться бухгалтерією.

Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили моральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов'язків позбавляються винагороди повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися винагороди частково. Позбавлення винагороди повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

  Директор Івано-Франківського                         Голова профспілкового                   

           МЦНТТУМ                                                 комітету МЦНТТУМ  

              _____________                                                                         _____________

«____»__________ 2018р.                                                 «____»__________ 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників МЦНТТУМ

за високі показники в роботі.

                                          1. ВСТУП.

Це положення вводиться на підставі пунктів 3 та 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерст­ва освіти України від 15.04.93р. №102, з метою стимулювання творчої, добросовіс­ної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу МЦНТТУМ  . Во­но розповсюджується на всіх її працівників і діє протягом часу, на який укладений договір. У разі прийняття Верховною Радою України, урядом, Міністерством осві­ти чи місцевим органом державної влади документів про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання працівників освіти до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотримання цього Положення несе дирек­тор МЦНТТУМ. Контроль здійснює профспілковий комітет.

II. УМОВИ І ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МЦНТТУМ. 

1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:

-         дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різ­ні сторони їх трудової діяльності;

-         відсутність порушень трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці.

2. Працівники установи преміюються за такі показники в роботі: 2.1.Керівник, заступники керівника установи:

- за досягнення в організації колективу та добросовісне виконання покладених на нього обов'язків;

-          за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;

-          за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі;

-          за ефективну організацію методичної роботи;

-          за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю і базови­ми підприємствами;

-          за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці;

-          за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за навчаль­но-виховним процесом; і т.д.

Конкретний перелік показників для преміювання всіх категорій працівників визначається, виходячи із умов і завдань установи, власником або уповно­важеним ним органом з погодженням з трудовим колективом або профспіл­ковим комітетом

2.2.      Інші педагогічні працівники:

-          за високу результативність у навчанні і вихованні молоді;

-          за проведення навчальних і виховних занять на високому професійному рівні;

-          за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство;

-          за створення належних матеріально-технічних   умов для навчання і виховання учнів;

-          за результативну роботу з розвитку творчих здібностей і нахилів учнів;

-          за активну роботу щодо керівництва міськими чи шкільними методичними об'єднаннями, школами молодого вчителя;

-          за активну роботу в міських, обласних творчих групах вчителів;

-          за проведення ефективної позакласної роботи з учнями;

- за результативну роботу серед батьків; і т.д.

2.3.      Обслуговуючий персонал   за   забезпечення   належних   матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання учнів:

-         секретар за зразкове ведення шкільного діловодства;

-         прибиральниця за  зразкове  підтримання  санітарного  стану  шкільних приміщень;

-         робочий за своєчасне і якісне виконання ремонтних робіт;

-         двірник за зразкове підтримання санітарного стану шкільного подвір'я та прилягаючої території;

-         сторож за збереження матеріальних цінностей.

 

ПІ. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ. 

На преміювання працівників установи виділяються відповідні кошти, пере­дбачені на це у кошторисі установи згідно п.3 інструкції "Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", а також кошти, одержані від базових підпри­ємств, спонсорів, комерційної діяльності, пожертвувань. Преміювання може здійснюватись помісячно, поквартально, щопіврічно або один раз на рік залежно від наявності коштів. Конкретні розміри преміального фонду доводяться до відома трудового колективу.

Премії відповідно до цього Положення призначаються власником або упов­новаженим ним органом з обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом.

Преміювання працівників установи здійснюється як за виконання всіх пере­дбачених пунктом 2 розділу II показників цього Положення, так і за досягнуті ви­сокі результати з окремих важливих питань роботи (участь в конкурсах, турнірах тощо).

Премії не нараховуються за період, який не відноситься до фактично від­працьованого часу (перебування на курсах, навчальних зборах, у відпустках, пере­дбачених чинним законодавством, за період тимчасової непрацездатності у зв'язку з хворобою тощо).

Конкретні розміри премії визначаються відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи.

Працівники, які здійснили порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці, допустили мо­ральні проступки і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно став­ляться до виконання своїх функціональних обов'язків, позбавляються премії пов­ністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково. Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

Нарахування і виплата премій працівникам МЦНТТУМ проводиться бухгалтері­єю ………..    на підставі відповідного наказу директора закладу.

Преміювання керівника установи здійснюється відповідно до цього Поло­ження і з погодженням з органами, якому підпорядкована ця установа. Грошова винагорода директору школи, який працює на умові контракту, надається незалежно від умов, визначених в контракті.

    Директор Івано-Франківського                         Голова профспілкового                   

           МЦНТТУМ                                                 комітету МЦНТТУМ  

               _____________                                                                         _____________

«____»__________ 2018р.                                                          «____»__________ 2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 25 янв 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, м. Івано-Франківськ.